+36-20-215-6666 (hívható: 10-16 óráig) 0:00 - 24:00 online rendelés

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a www.szendvicsbudapest.hu internetes honlap és webáruház felhasználói részére

 1. szeptember 10.

Tartalom

 1. Az adatvédelmi tájékoztató rendeltetése. 1
 2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog.. 2
 3. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya. 2

Tárgyi és időbeli hatály:. 2

Személyi hatály:. 2

 1. Fogalmak.. 2
 2. Adatvédelmi elvek.. 4
 3. Az adatkezelés jogalapja. 5
 4. Az adatkezelés célja. 5
 5. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek.. 5
 6. A kezelt személyes adatok köre. 6
 7. A kezelt adatokat megismerhetik.. 7
 8. Adatkezelési tevékenységek.. 7

Hírlevél (eDM). 7

Webáruház. 7

Bejelentkezés. 7

Vásárlás, rendelés. 7

Statisztika készítés. 8

Látogatottsági adatok.. 8

Elektronikus levelezés. 8

Adattovábbítás. 8

Facebook profil fenntartása. 8

 1. Az adatkezelés időtartama. 8
 2. Az érintettek jogai. 8

Tájékoztatás. 8

Tájékoztatás megtagadása:. 9

Személyes adatok helyesbítése. 9

Adatok törlése, zárolása. 9

 1. Jogorvoslat. 9

Békéltető testületek elérhetőségei. 10

1. Az adatvédelmi tájékoztató rendeltetése

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy:

 1. közölje az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés jogalapját és tájékoztassa a megrendelőket arról, hogy az adatkezelés önkéntes
 2. rögzítse az alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket a www.szendvicsbudapest.hu oldal és oldalt fenntartó Permanent Reliance Kft. magára nézve kötelezőnek ismer el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek;
 3. egyértelműen és részletesen tájékoztassa az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt a szolgáltatások, elektronikus adatlapok, alkalmazások, funkciók használata során az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen:
 • a kezelt személyes adatokról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
 • az adatkezelés időtartamáról, törlési határidőkről
 • kik ismerhetik meg az adatokat.
 • az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás), és jogorvoslati lehetőségeire is.
 • tájékoztassa az érintetteket a Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítójáról,
 • tájékoztassa az érintetteket a panaszkezelés folyamatáról, a jogorvoslati lehetőségekről

2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a);

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a, közlés bizalmassága)

3. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya

Tárgyi és időbeli hatály:

A jelen tájékoztató hatálya a Szolgáltató honlapján (www.vipstyle.hu) keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelésekre terjed ki, a webáruház honlapján történő megjelenésétől (2017. szeptember 15. napjától), annak visszavonásáig.

Személyi hatály:

 • a honlap/és webáruház internetes látogatói
 • a webáruház regisztrált és nem regisztrált vásárlói
 • a hírlevél szolgáltatásra jelentkezők

4. Fogalmak

4.1. érintett (megrendelő): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

4.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés,

4.3. különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4.4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

4.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4.7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

4.8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

4.9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

4.10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

4.11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

4.12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

4.13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

4.14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

4.15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

4.16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

4.17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

4.18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

4.19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

4.20. gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

4.21. közlés bizalmassága: A szolgáltató – szükség szerint más szolgáltatókkal közösen – megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodni köteles a továbbított közlés és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatok jogosulatlan lehallgatásának, tárolásának vagy megfigyelésének, valamint a közléshez és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatokhoz történő jogosulatlan vagy véletlen hozzáférésnek a megakadályozásáról

5. Adatvédelmi elvek

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
 2. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 4. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 5. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 6. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.
 7. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 8. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 9. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 10. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 11. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell annak jogalapját, azaz, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen

– az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

– az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,

– az adatkezelés időtartamáról,

– kik ismerhetik meg az adatokat.

– az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

6. Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bek. szerint:

„Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).”

Az adatkezelésre a webáruházban elérhető szolgáltatások igénybevétele, termékek megvásárlása céljából az Érintettek/Felhasználók önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozata alapján kerül sor, tehát az Adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása.

A felhasználó a regisztrációja, illetve regisztráció nélküli megrendelő esetén a megrendelése végelegesítése során nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatvédelmi tájékoztatót, és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az oldal használata során az általa közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

7. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a megrendelő kiszolgálása és a webáruházban leadott rendelései teljesítése. Ezen adatszolgáltatás és az adatkezelés azért szükséges, hogy a vipstyle.hu a weboldalon keresztül létrejövő szerződésekből eredő,

–                 vevőkkel szembeni kötelességeinek eleget tehessen,

–                 a vásárlók online vásárlását feldolgozhassa,

–                 a vásárlók kérdéseire válaszolhasson,

–                 műszaki problémák esetén segítséget nyújthasson

–                 a kapcsolatot felvehesse a vásárlóval.

A megadott adatokat a webáruház a honlapon regisztrált vásárlók azonosítása, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél küldése valamint marketing célok elérése érdekében kezeli.

8. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

Cégnév:

Cím:

Telefon:

Áruház neve: Szendvicsbudapest

Adószám:

Cégjegyzékszám: 01-09-172609

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék cégbírósága

Tevékenységet engedélyező hatóság neve:……………………..

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-……….

Email: info@szendvicsbudapest.hu

Weboldal: www.szendvicsbudapest.hu

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, e-mail címe:………

Kapcsolattartó neve:

a továbbiakban, mint Szolgáltató

9. A kezelt személyes adatok köre

A webáruházban kizárólag személyes adatokat kérünk, kezelünk, különleges adat megadására nincs mód. Adatok megadására önkéntes alapon a regisztráció és a termékek megrendelése során van lehetőség. A weboldal látogatható regisztráció és termékrendelés nélkül is, mely esetben személyes adatot rögzítésére nem kerül sor.

A Felhasználó döntése alapján, azonban a regisztráció érdekében kötelezendően megadandó adatok:

– felhasználói név,

– e-mail cím,

– jelszó,

– telefonszám,

– név,

– cím, irányítószám, város, utca , házszám

Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges kötelezendően megadandó adatok:

–                 szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím,

–                 számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím,

–                 a Felhasználó vásárlásainak tételösszege

–                 a Felhasználó által rendeléskor kiválasztott termékkategória, és termék;

–                 a Felhasználó által a rendeléskor meghatározott termék(ek) mennyisége

–                 átvevő neve, lakcíme, személyi igazolványának száma

A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy ezek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vagy a szolgáltatás teljesítésének ellehetetlenüléséhez vezethet.

Technológiai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

 • a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
 • Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
 • A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

10. A kezelt adatokat megismerhetik

A kezelt adatokat a weboldal üzemeltetését, a rendelések végrehajtását végző személyek ismerhetik meg.

11. Adatkezelési tevékenységek

– hírlevél küldése

– webáruház üzemeltetése

– statisztika készítése

– látogatottsági adatok készítése

– elektronikus levelezés

– adattovábbítás

Hírlevél (eDM)

A hírlevélre feliratkozás a hírlevélre feliratkozom ablakban az e-mail cím megadásával, az oldalon történő regisztráció nélkül is lehetséges.

Az adatvédelmi tájékoztató az online regisztráció előtt a weboldalon elérhető, áttanulmányozható.

A webáruház hírlevélre történő feliratkozás nélkül is, teljes körűen használható, a hírlevélre feliratkozás a weboldal használatának nem feltétele.

A hírlevél célja, hogy releváns információkkal, termékajánlatokkal lássa el az érdeklődőket, vásárlókat.

Webáruház

A webáruház által nyújtott szolgáltatások, a megrendelhető termékek köre az oldalon történő regisztrációval és regisztráció nélkül is elérhető.

A regisztráció esetében a következő adatok kezelésére kerül sor:

 1. felhasználói név,
 2. e-mail cím,
 3. jelszó,
 4. telefonszám,
 5. név,
 6. cím, irányítószám, város, utca, házszám

Bejelentkezés

A regisztrációt és megerősítést követően a saját profilon belül a bejelentkezéshez a Felhasználóknak a következő adatokat kell megadni:

 • felhasználónév
 • jelszó

Vásárlás, rendelés

A vásárláshoz, rendeléshez az alábbi adatokat kell megadni

 • szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím,
 • számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím,
 • a Felhasználó vásárlásainak tételösszege
 • a Felhasználó által rendeléskor kiválasztott termékkategória, és termék;
 • a Felhasználó által a rendeléskor meghatározott termék(ek) mennyisége;

Statisztika készítés

A Szolgáltató a Felhasználó vásárlási adatait, szokásairól statisztikát készít, abból célból, hogy a Felhasználó részére személyes preferenciáit figyelembe véve a webáruház használata során részére további termékekről, akciókról információt nyújtson, a vásárlást megkönnyítse, kényelmesebbé, egyszerűbbé tegye.

Látogatottsági adatok

A weboldal látogatottsági adatai a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével van mérve. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmielveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Elektronikus levelezés

A Felhasználóknak a saját profilon belül nincs lehetőségük elektronikus, zárt rendszerű levelezést folytatni a webáruház ügyfélszolgálatával. Az ügyfélszolgálat az info@szendvicsbudapest.hu e-mail címen érhető el. A levelek feldolgozása és megválaszolása az üzlet hivatalos nyitvatartási idejében történik.

Adattovábbítás

Az adatkezelő adattovábbítást csak a megrendelés teljesíthetősége érdekében végez. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Facebook profil fenntartása

A szolgáltató hivatalos facebook oldalt tart fenn, amelyet „like”-oló felhasználók lehetővé teszik, hogy a saját oldalukon közzétett adatokat a szolgáltató megismerje. A szolgáltató a megismert adatokat nem gyűjti, azokról nem vezet nyilvántartást és nem is továbbítja.

12. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásáig lehet kezelni, kivéve a hatóság felé történő adatközléseket.

A regisztráció az érintett kérésére és hozzájárulásával törölhető.

13. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tájékoztatás

Az érintett elektronikusan az info@szendvicsbudapest.hu e-mail címre, postai levél útján a Permanent Reliance Kft. részére címezve a 1171 Budapest, Emlék utca 65. szám alatti címre küldött kérelmére az adatkezelő haladéktalanul, legfeljebb 25 napon belül, a megkeresés formátumában tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Tájékoztatás megtagadása:

 • az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése,
 • a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá
 • állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből,
 • az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint
 • a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá
 • az érintett vagy mások jogainak védelme

Személyes adatok helyesbítése

Az érintett személy elektronikusan az info@szendvicsbudapest.hu e-mail címre, postai levél útján a a Permanent Reliance Kft. részére címezve a 1171 Budapest, Emlék utca 65. szám alatti címre küldött kérésével kérheti a kezelt személyes adatainak helyesbítését, melyet a Permanent Reliance Kft. haladéktalanul a jövőre vonatkozó hatállyal elvégez és a helyesbítés megtörténtéről értesítést küld a megkeresés formátumában.

Adatok törlése, zárolása

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett kéri;
 3. c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

14. Jogorvoslat

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Felhasználók panaszaikat az ügyfélszolgálatra (info@szendvicsbudapest.hu) küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, értékesítés helyével.

Fogyasztói jogvita esetén, fogyasztó a tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez tud fordulni. A békéltető testületek elérhetősége itt, illetve lejjebb tekinthető meg: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Békéltető testületek elérhetőségei

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

**********************************************

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

**********************************************

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

**********************************************

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

***********************************************

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

***********************************************

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

************************************************

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

************************************************

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

************************************************

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

************************************************

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

************************************************

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

************************************************

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

*************************************************

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

*************************************************

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

*************************************************

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

*************************************************

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

*************************************************

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

*************************************************

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

*************************************************

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)

Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

*************************************************

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Loading...