+36-20-215-6666 (hívható: 10-16 óráig) 0:00 - 24:00 online rendelés

Általános Szerződési Feltételek

Tartalom

 1. Bevezető rendelkezések.. 2
 2. Az ÁSZF célja. 2
 3. Az ÁSZF nyelve. 2
 4. Az ÁSZF hatálya. 2

4.1. Tárgyi és időbeli hatály:. 2

4.2. Személyi hatály.. 2

 1. Az irányadó jog.. 2
 2. Fogalomtár. 2
 3. A szerződő felek.. 3

7.1. A Szolgáltató:. 3

7.2. A Megrendelő.. 3

7.3. A Szállító:. 3

 1. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről. 3
 2. Általános tájékoztatás. 4
 3. A szerződés létrejötte. 4
 4. A megrendelés teljesítése. 6

11.1. Házhozszállítás. 6

 1. A megrendelt termék átvétele, az átvétel megtagadása, sikertelen kézbesítés. 13

12.1. A megrendelt termék átvétele. 13

12.2. Az átvétel megtagadása, sikertelen kézbesítés. 13

 1. A megrendelés visszavonása, módosítása. 13
 2. A Megrendelő jogai, kötelezettségei. 13

14.1. Az elállás joga. 13

 1. Kellékszavatossági tájékoztató.. 14
 2. Termékszavatossági tájékoztató.. 14
 3. Adatvédelem, adatbiztonság.. 15
 4. Jogorvoslat. 15

18.1.Panaszkezelés. 15

18.2.Békéltető testületek elérhetőségei. 15

 1. Az ÁSZF módosítása. 18
 2. Záró rendelkezések.. 18

20.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések.. 18

20.2. A szerződés megszűnése. 18

20.3. Felelősség.. 19

 

 

1. Bevezető rendelkezések

Amennyiben Ön megrendelőként/vásárlóként/ kívánja a Permanent Reliance Kft. www.szendvicsbudapest.hu webáruházának szolgáltatásait (Webáruház szolgáltatás) igénybe venni, kérjük szíveskedjen figyelmesen elolvasni az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF).

A Webáruház általános szerződési feltételei a szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

2. Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

 • részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
 • a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
 • és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

3. Az ÁSZF nyelve

A szerződés nyelve: magyar

4. Az ÁSZF hatálya

4.1. Tárgyi és időbeli hatály:

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató honlapján (www.szendvicsbudapest.hu) keresztül a Megrendelők részére nyújtott minden “elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, az ehhez kapcsolódó jogokra, kötelezettségekre, továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére, a webáruház honlapján történő megjelenésétől (2017. 09. hó 15. napjától), annak visszavonásáig.

4.2. Személyi hatály:

–                 a honlap/és webáruház internetes látogatói

–                 a webáruház regisztrált és nem regisztrált vásárlói

–                 a hírlevél szolgáltatásra jelentkezők

5. Az irányadó jog

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően -a nem Magyarország területére irányuló szállítás esetében is – a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

6. Fogalomtár

Átvevő: a megrendelő által rendelés feladása során megjelölt természetes személy, aki kizárólagosan jogosult a terméket átvenni.

 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

7. A szerződő felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

7.1. A Szolgáltató:

Cégnév:

Cím:

Telefon:

Áruház neve:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék cégbírósága

Tevékenységet engedélyező hatóság neve:……………………..

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-……….

Email: info@szendvicsbudapest.hu

Weboldal: www.szendvicsbudapest.hu

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, e-mail címe:………

Kapcsolattartó neve:

a továbbiakban, mint Szolgáltató

7.2. A Megrendelő:

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül regisztrációval vagy anélkül e felületen keresztül árut rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő.

7.3. A Szállító:

Kiszállítási igénnyel rendelt áru esetében a kiszállítást a szolgáltató végzi. A házhozszállítás feltételei és díja a szerződés teljesítése pont alatt érhető el.

8. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztráltatja magát, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli.

Ha a Szolgáltató a Megrendelő utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF-t módosította, a Megrendelőt a változásról belépéskor értesíti, így a Megrendelőnek a következő rendelés leadása előtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia.

A Megrendelő által a regisztráció során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Megrendelő időben a regisztráláskor megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben tájékoztatja.

A webáruház működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan a jelen általános szerződési feltételekben, valamint telefonos ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat.

9. Általános tájékoztatás

 1. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, – akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.
 2. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 3. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
 4. A termékekhez és felhasznált alapanyagokhoz tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
 5. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira felhasználható-e. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e, így megrendelő köteles meggyőződni a termékekhez felhasznált alapanyagokról, arról kifejezett tájékoztatást kérni, annak érdekében, hogy a megrendelő személyében rejlő esetleges egészségügyi kockázatokat, így különösen az allergiás reakciókat kizárja. A megrendelő személyében rejlő egészségügyi kockázatokért a Vállalkozó nem vállal felelősséget.
 6. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
 7. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli. Szolgáltató a megrendelt termék újraszállítása kizárólag az ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el.

10. A szerződés létrejötte

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház-szolgáltatást.

 1. A megrendelések leadása regisztráció nélkül és regisztrációt követően a webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.szendvicsbudapest.hu weboldalon. A weboldalon más formátumban leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el.
 2. A Felhasználó döntése alapján, a regisztráció érdekében kötelezendően megadandó adatok: felhasználói név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, név, cím, irányítószám, város, utca, házszám.

Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges kötelezendően megadandó adatok: szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím, számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználó által rendeléskor kiválasztott termékkategória, és termék; a Felhasználó által a rendeléskor meghatározott termék(ek) mennyisége.

 1. A Felhasználó a kiválasztott termék, termékek darabszámát, méretét és a szállítás időpontját is beállítja.
 2. A Felhasználó a kiválasztott terméket, termékeket kosárba helyezi a „Kosárba tesz” gombra kattintva. Bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. A kosárban áttekintést kap rendeléséről, itt módosíthatja az egyes tételek számát, törölheti is azokat.
 3. Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket és azt is kosárba helyezi.
 4. Amennyiben törölni szeretné a kosár tartalmát, úgy azt megteheti az „x” ikonra kattintással.
 5. Mennyiség véglegesítéséhez a Rendelés áttekintése oldalon lévő mennyiség felirat alatt található „frissítés” ikonra kattint a felhasználó.
 6. Amennyiben nem szeretne, további terméket vásárolni úgy ellenőrzi a kosár tartalmát, és ha mindent rendben talált, akkor válassza ki a fizetési módot.
 7. Amennyiben akció keretében kupon beváltására van lehetőség, abban az esetben a „Kupon beváltás” mezőbe írhatja be a kupon azonosítóját, mely után az „OK” gombra kell kattintani.
 8. A szállítási cím irányító számának megadásával és az „OK” gombra kattintással a megrendelt termék ára alatt megjelenik a szállítási díj. A „Fizetendő összesen” felirat mellett szereplő összeg tartalmazza a megrendelt termék árát és a szállítás díját is.
 9. A Felhasználó kitölti a Szállítási cím adatokat. Ha a Szállítási cím megegyezik a Számlázási címmel, akkor a „Az adatok megegyeznek a szállítási adatokkal” gombra kattintva bemásolhatjuk a számlázási címet. Ha különbözik a Szállítási cím a Számlázási címtől, akkor kérjük mindkét részt kitölteni.
 10. A megrendelt termékek esetében háromféle fizetési mód közül választhat a fogyasztó. Készpénzes fizetési mód választása esetén a fizetés a termék kiszállításakor történik készpénzben. A banki átutalás fizetési mód választása esetén a telefonos ügyfélszolgálaton kapott napi kód beírása szükséges. Az online fizetés a Simple Online Fizetési Rendszer oldalán történik, a fizetéshez a bankkártya adatai szükségesek. A fizetés után a Simple Online Fizetési Rendszer oldala automatikusan visszairányítja a weboldalra, ezt a visszairányítást mindeképpen szükséges megvárni, hogy a rendszer regisztrálni tudja a kifizetést. Az online fizetés indításával a megrendelő elfogadja a következőket: „Elfogadom, hogy a Permanent Reliance Kft. által a(z) szendvicsbudapest.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.”
 11. A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel és a vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés.
 12. Megrendelő a „Megjegyzés, speciális kérés” mező alatt a megrendeléshez kapcsolódó speciális kérést fogalmazhat meg, így megjelölheti, hogy a terméket ki jogosult a szállítási címen átvenni.
 13. Bármilyen adatbeviteli javítást még megtehet a Felhasználó a „Rendelés megerősítése” gomb megnyomása előtt. Ha viszont mindent rendben talált, akkor a rendelést a „Rendelés megerősítése” gombra kattintva véglegesítheti, mely előtt a jelen általános szerződési feltételeket, az adatvédelmi tájékoztatót, illetve a fizetési kötelezettségre vonatkozó felhívást az ikonra kattintással meg kell ismernie, azt el kell fogadnia.
 14. A Felhasználó e-mailben a megrendelést követően visszaigazolást kap, mely visszaigazolásban megküldésre kerül a szerződés létrejötte napján hatályos általános szerződési feltétel és az adatvédelmi nyilatkozat is. (Ha a felhasználó rossz e-mail címet adott meg vagy fiókjához tartozó tárhely telitettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, úgy ezekben az esetekben a Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás az említett okok miatt nem érkezik meg időben a Felhasználóhoz.)
 15. A visszaigazoló e-mail végleges elfogadó nyilatkozatnak is minősül, és így a távollévők között kötött szerződés létrejöttét eredményezi.
 16. Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail valamilyen oknál fogva 48 órán belül nem kerül kiküldésre, úgy a megrendelő mentesül a vásárlás kötelezettsége alól.
 17. Telefonos ügyfélszolgálatunk 8 órától 18 óráig érhető el az év 365 napjában. Rendelését leadhatja az év 365 napjában, a nap 24 órájában a honlapunkon keresztül. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben ez munkaidő után történik akkor az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
 18. A szerződés az automatikus visszaigazolás elküldésével jön létre. A szerződéskötés napja a visszaigazolás elküldésének a napja.
 19. A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

11. A megrendelés teljesítése

 1. A szolgáltató a teljesítést házhozszállítással vagy személyes átvétel útján végzi.
 2. A szolgáltató részteljesítést nem vállal és nem fogad el.

11.1. Házhozszállítás

Házhozszállítás esetében a megrendelt terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített napon kerül kiszállításra. A kiszállítás Budapest kerületeiben és vonzáskörzetében érhető el. Egyéb szállítási cím esetén az ügyfélszolgálattal történő egyeztetés után van lehetőség.

Házhozszállítás esetén a rendelés minimális értéke NETTÓ 5.000 Ft. NETTÓ 30.000 Ft feletti rendelésnél Budapest területére ingyenes a kiszállítás. A kiszállítást hétvégén és munkaszüneti napon is biztosítjuk. A kiszállítás díja az alábbi táblázatban érhető el:

A táblázatban feltüntetett kiszállítási ár tartalmazza az ÁFA-t.

Régió Bruttó kiszállítási díjak
vásárlás nettó összege
5.000-10.000 Ft
vásárlás nettó összege
10.000 Ft felett
vásárlás nettó összege
30.000 Ft felett
Alcsútdoboz 4900 Ft
Alsónémedi 4400 Ft
Áporka 5500 Ft
Aszód 3900 Ft
Bag 3900 Ft
Bajna 4400 Ft
Bankháza 5500 Ft
Baracska 3900 Ft
Békásmegyer 2500 F
Bénye 5500 Ft
Besnyő 5500 Ft
Biatorbágy 2900 Ft
Bicske 3900 Ft
Bodmér 5500 Ft
Boldogtanya 2900 Ft
Budajenő 3300 Ft
Budakalász 900 Ft
Budakeszi 2900 Ft
Budaőrs 2900 Ft
Budapest I. kerület 1900 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest II. kerület 1900 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest III. kerület 1900 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest IV. kerület ingyen! ingyen! ingyen!
Budapest V. kerület 1900 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest VI. kerület 1900 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest VII. kerület 1900 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest VIII. kerület 1900 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest IX. kerület 1900 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest X. kerület 1900 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest XI. kerület 1900 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest XII. kerület 1900 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest XIII. kerület 1000 Ft 800 Ft ingyen!
Budapest XIV. kerület 1900 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest XV. kerület 1000 Ft 800 Ft ingyen!
Budapest XVI. kerület 1200 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest XVII. kerület 1200 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest XVIII. kerület 1200 Ft 1500 Ft ingyen!
Budapest XIX. kerület 2500 Ft 2000 Ft ingyen!
Budapest XX. kerület 2500 Ft 2000 Ft ingyen!
Budapest XXI. kerület 2500 Ft 2000 Ft ingyen!
Budapest XXII. kerület 2500 Ft 2000 Ft ingyen!
Budapest XXIII. kerület 2500 Ft 2000 Ft ingyen!
Bugyi 5500 Ft
Csabdi 5500 Ft
Csévharaszt 3900 Ft
Csobánka 2900 Ft
Csomád 1900 Ft
Csömör 1500 Ft
Csörög 1900 Ft
Dabas 3900 Ft
Dág 3900 Ft
Dány 3900 Ft
Délegyháza 3900 Ft
Diósd 2900 Ft
Domony 3900 Ft
Dömös 3900 Ft
Dorog 3900 Ft
Dunabogdány 3300 Ft
Dunaharaszti 3300 Ft
Dunakeszi 900 Ft
Dunavarsány 2600 Ft
Ecser 900 Ft
Epöl 4400 Ft
Ercsi 3900 Ft
Érd 2900 Ft
Erdőkertes 1900 Ft
Esztergom 4400 Ft
Etyek 2900 Ft
Felcsút 5500 Ft
Felsőbesnyő 5500 Ft
Felsőfarkasd 5500 Ft
Felsőnyáregyháza 5500 Ft
Fót 900 Ft
Fótliget 900 Ft
Galgagyörk 5500 Ft
Galgahévíz 4400 Ft
Galgamácsa 3900 Ft
Gárdony 3900 Ft
Göd 1900 Ft
Gödöllő 2300 Ft
Gomba 5500 Ft
Gyál 2300 Ft
Gyarmatpuszta 5500 Ft
Gyermely 5500 Ft
Gyömrő 1100 Ft
Gyúró 3900 Ft
Halásztelek 3300 Ft
Herceghalom 3300 Ft
Hévízgyörk 4400 Ft
Iklad 4400 Ft
Inárcs 3900 Ft
Isaszeg 1500 Ft
Iváncsa 5500 Ft
Kajászó 3900 Ft
Kakucs 5900 Ft
Kápolnásnyék 4400 Ft
Károlyitelep 5500 Ft
Kartal 3900 Ft
Kerepes 1500 Ft
Kerepestarcsa 2100 Ft
Kesztölc 3300 Ft
Kiskunlacháza 3900 Ft
Kismaros 3900 Ft
Kisnémedi 3900 Ft
Kisoroszi 3900 Ft
Kistarcsa 1500 Ft
Kóka 4400 Ft
Kosd 3900 Ft
Leányfalu 2300 Ft
Leányvár 2300 Ft
Lovasberény 5900 Ft
Magdolnatelep 4900 Ft
Maglód 1100 Ft
Magyarkút 4400 Ft
Majosháza 2900 Ft
Mány 4900 Ft
Máriahalom 3900 Ft
Martonvásár 3900 Ft
Mende 3900 Ft
Mogyoród 1900 Ft
Monor 3900 Ft
Monorierdő 3900 Ft
Nagyegyháza 5500 Ft
Nagykovácsi 2300 Ft
Nagymaros 3900 Ft
Nagysáp 5500 Ft
Nagytarcsa 1500 Ft
Nyáregyháza 5900 Ft
Óbarok 5500 Ft
Ócsa 2300 Ft
Őrbottyán 1900 Ft
Őrisáp 5500 Ft
Páty 2900 Ft
Pécel 1200 Ft
Perbál 3300 Ft
Pesthidegkút 2900 Ft
Pilis 3900 Ft
Pilisborosjenő 1900 Ft
Piliscsaba 2900 Ft
Piliscsév 2900 Ft
Pilisjászfalu 3300 Ft
Pilismarót 3900 Ft
Pilisszentiván 2900 Ft
Pilisszentkereszt 2900 Ft
Pilisszentlászló 2900 Ft
Pilisvörösvár 2900 Ft
Pócsmegyer 2300 Ft
Pomáz 1900 Ft
Püspökszilágy 3900 Ft
Pusztazámor 3300 Ft
Ráckeresztúr 3900 Ft
Ráckeve 5500 Ft
Remeteszőlős 3500 Ft
Sárisáp 4400 Ft
Solymár 3100 Ft
Sóskút 3300 Ft
Sülysáp 4400 Ft
Szada 3300 Ft
Szár 5500 Ft
Szárliget 5500 Ft
Százhalombatta 3300 Ft
Szendehely 4400 Ft
Szentendre 2300 Ft
Szigetcsép 3300 Ft
Szigethalom 3300 Ft
Szigetmonostor 3300 Ft
Szigetszentmárton 3900 Ft
Szigetszentmiklós 2300 Ft
Szigetújfalu 3900 Ft
Szob 3900 Ft
Sződ 1900 Ft
Sződliget 1900 Ft
Szomor 5400 Ft
Tabajd 3900 Ft
Tahitótfalu 2300 Ft
Taksony 3300 Ft
Tápiószecső 4900 Ft
Tárnok 2900 Ft
Tát 4900 Ft
Tece 2900 Ft
Telki 2900 Ft
Tetepuszta 5500 Ft
Tinnye 2900 Ft
Tök 3300 Ft
Tokod 4400 Ft
Tököl 3300 Ft
Tordas 3900 Ft
Törökbálint 2900 Ft
Tura 5500 Ft
Újhartyán 5900 Ft
Újlengyel 5900 Ft
Üllő 3900 Ft
Úny 3300 Ft
Úri 3900 Ft
Üröm 1900 Ft
Vác 3900 Ft
Vácduka 4400 Ft
Vácegres 3300 Ft
Váchartyán 3900 Ft
Váckisújfalu 4400 Ft
Vácrátót 3900 Ft
Vácszentlászló 4400 Ft
Vál 3900 Ft
Valkó 3900 Ft
Vasad 4400 Ft
Vecsés 1700 Ft
Velence 3900 Ft
Vereb 5500 Ft
Veresegyház 1900 Ft
Verőce 3900 Ft
Vértesacsa 5500 Ft
Vértesboglár 5500 Ft
Visegrád 3300 Ft
Zebegény 3900 Ft
Zsámbék 3300 Ft
Zsámbok 4400 Ft

12. A megrendelt termék átvétele, az átvétel megtagadása, sikertelen kézbesítés

12.1. A megrendelt termék átvétele

A megrendelő köteles gondoskodni a termék átvételéről, kiszállítás esetén a kiszállítási címen köteles gondoskodni a termék átvételéről. A megrendelt termék az átvevőnek kerül átadásra. Átvevő megjelölése nélkül a termék a szállítási címen található, vagy a termékért jelentkező bármely cselekvőképes természetes személynek adható át a visszaigazolási szám felmutatása után.

A megrendelt termék minőségét és mennyiségét az átvevő személy ellenőrzi és az ellenőrzés tényét a személyes adatai (neve, címe, személyi igazolványának száma) megadásával és aláírásával az alábbi nyilatkozat kitöltésével igazolja. Amennyiben az alábbi nyilatkozat aláírását az átvevő megtagadja, a megrendelt termék csak akkor hagyható a helyszínen, amennyiben ellenértéke kifizetésre került.

„Nyilatkozat

Alulírott ……………………………….(név, lakcím, személyi igazolvány szám) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy a Permanent Reliance Kft. a www.szendvicsbudapest.hu oldalon felvett ……….számú rendelést kifogástalan minőségben és mennyiségben, időben teljesítette, a vállalkozóval szemben semmilyen igényem nincs.

Keltezés helye, ideje

………………………………..

aláírás”

Megrendelő a rendelése feladásakor megjelölheti azt a személyt, aki részére a megrendelt terméket át kell adni.

12.2. Az átvétel megtagadása, sikertelen kézbesítés

Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

Sikertelen kézbesítés esetén a szállító egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

Sikertelen kézbesítés és a termék átvételének megtagadása esetén a szolgáltató kárát meg kell téríteni.

13. A megrendelés visszavonása, módosítása

A webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A megrendelés módosítására, visszavonására csak a károk és költségek megtérítése mellett van mód figyelemmel a termékek körére és azok romlandóságára.

A téves adatbevitel miatt szükségessé váló módosítás az info@szendvicsbudapest.hu e-mail címre küldött e-mail útján lehetséges, azonban az nem érintheti a megrendelt termékek körét, mennyiségét. A szállítási cím a szállítás megkezdéséig módosítható.

14. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

14.1. Az elállás joga

A megrendelőt nem illeti meg az elállás joga, figyelemmel a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés c. és d. pontjában foglaltakra, mely szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja a 14 napos elállás jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, illetve romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

A www.szendvicsbudapest.hu oldalon rendelhető termékek minden esetben a megrendelő kérésére gyártanak le és gyorsan romlandó, minőségüket rövid ideig megőrző termékekről van szó, így az elállási jog nem biztosított.

15. Kellékszavatossági tájékoztató

 1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 1. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 1. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Permanent Reliance Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

16. Termékszavatossági tájékoztató

 1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 1. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként

Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 1. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 1. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 1. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

17. Adatvédelem, adatbiztonság

A szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el, mely az ÁSZF részét képezi. Megrendelő az ÁSZF elfogadásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztató elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

18. Jogorvoslat

A vállalkozás biztosítja, hogy a vele telefon igénybevételével kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.

18.1.Panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikat az ügyfélszolgálatra (info@szendvicsbudapest.hu) küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, értékesítés helyével.

Fogyasztói jogvita esetén, fogyasztó a tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez tud fordulni. A békéltető testületek elérhetősége itt, illetve lejjebb tekinthető meg: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

18.2.Békéltető testületek elérhetőségei

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

**********************************************

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

**********************************************

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

**********************************************

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

***********************************************

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

***********************************************

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

************************************************

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

************************************************

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

************************************************

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

************************************************

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

************************************************

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

************************************************

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

*************************************************

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

*************************************************

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

*************************************************

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

*************************************************

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

*************************************************

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

*************************************************

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

*************************************************

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)

Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

*************************************************

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

19. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

20. Záró rendelkezések

20.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Szolgáltató és Megrendelő között írásos szerződés köttetik, amelyet szolgáltató elektronikus rendszerében tárol.

20.2. A szerződés megszűnése

Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja.

20.3. Felelősség

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

Loading...